preskoči na sadržaj

Ekonomska škola Sisak

 > Natječaji
 

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK, Kralja Tomislava 19 44000 Sisak

raspisuje

                                                            N A T J E Č A J

                                                  za popunjavanje radnih mjesta:

 

1. nastavnik/ca biologije i biologije s ekologijom

    - 1 izvršitelj/ica

    - rad na neodređeno vrijeme

    - nepuno radno vrijeme 8 sati nastave - ukupno 15 sati tjedno

 

2. nastavnik/ca engleskog jezika

     - 1 izvršitelj/ica

     - rad na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje i rodiljni dopust

           - nepuno radno vrijeme 7 sati nastave - ukupno 13 sati tjedno

 

3. nastavnik/ca španjolskog jezika

     - 1 izvršitelj/ica

     - rad na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje i rodiljni dopust

           - nepuno radno vrijeme 4 sata nastave - ukupno 7 sati tjedno

 

UVJETI:  diplomski sveučilišni studij/diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i potrebne pedagoške kompetencije prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te ima prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

životopis
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
domovnicu
potvrdu o nekažnjavanju /dokaz da ne postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju - ne stariji od šest mjeseci
potvrda o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
dokaz prava prednosti pri zapošljavanju ( ako se kandidat poziva na to pravo)

 

Natječajna dokumentacija  prilaže se u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijava na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se na adresu Škole u roku osam dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.

Natječaj objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole dana  18.10. 2016.g.

 

                                                                                  RAVNATELJICA:

 

                                                                                  Marina Jovanić, dipl.oec.

 


ODLUKA O NEIZBORU KANDIDATA

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

KLASA: 003-06/16-02/11

UR.BROJ: 2176-53-01-16-01

Sisak, 01.04. 2016.

  

    

            Na temelju članka 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( NN 87/08, 86/09., 91/10., 105/10., 90./11., 16./12., 86/12., 94/13. i 152/14. ) i članka 59. Statuta Ekonomske škole Sisak, razmatrajući prijedlog ravnateljice Škole o zasnivanju radnog odnosa, Školski odbor Škole na sjednici održanoj dana 01.04. 2016.g., donio je sljedeću

 

 

                                                             O D L U K U

                                    o neizboru kandidata po natječajnom postupku

                       

                                                                     I

            Nakon završetka natječajnog postupka zapošljavanja nastavnika matematike na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 4 sata zbog nemogućnosti zapošljavanja nastavnika po raspisanom natječaju donosi se odluka o neizboru kandidata.

 

                                                                   II

       Ova Odluka bit će objavljena na mrežnoj stranici Ekonomske škole Sisak.                            

                       

 

                                                          Obrazloženje:

Dana 10. ožujka 2016.g  objavljen je natječaj na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole za popunjavanje radnog mjesta  nastavnik/ca matematike, 1 izvršitelj/ica, rad na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 4 sata tjedno. Uvjeti stručne spreme za navedeno radno mjesto nastavnika je diplomski sveučilišni studij/diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i potrebne pedagoške kompetencije prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. U zakonskom roku za primanje prijava kandidata pristigle su prijave dva kandidata. Jedan kandidat ispunjava uvjet stručne spreme, ali je u međuvremenu pisano odustao od natječaja i drugi kandidat ne ispunjava uvjet stručne spreme. Nakon pregleda pristiglih prijava kandidata, uvida u natječajnu dokumentaciju i na prijedlog ravnateljice donijeta je Odluka kao u izreci.  

 

 

                                                                       PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

 

                                                                       Ana Marija Žutić, dipl.oec.

DOSTAVITI:

ravnateljica Škole
pismohrana


NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

     

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK, Kralja Tomislava 19 44000 Sisak

raspisuje

 

                                                            N A T J E Č A J

                                                  za popunjavanje radnog mjesta:

 

     

nastavnik/ca matematike

                    - 1 izvršitelj/ica

                   - rad na neodređeno vrijeme

                   - nepuno radno vrijeme 4 sata tjedno

 

UVJETI:  diplomski sveučilišni studij/diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i potrebne pedagoške kompetencije prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te ima prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

životopis
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
domovnicu
potvrdu o nekažnjavanju /dokaz da ne postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju - ne stariji od šest mjeseci
potvrda o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
dokaz prava prednosti pri zapošljavanju ( ako se kandidat poziva na to pravo)

 

Natječajna dokumentacija  prilaže se u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijava na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se na adresu Škole u roku osam dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.

____________________________________________________________________

 

Natječaj objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole dana  10.03. 2016.g.

 

                                                                                  RAVNATELJICA:

 

                                                                                  Marina Jovanić, dipl.oec.

 

 

 

 


NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK, Kralja Tomislava 19 44000 Sisak

raspisuje

 

                                                                    NATJEČAJ

                                                  ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

 

     

 nastavnik/ca pravne grupe predmeta

                   - 1 izvršitelj/ica

                   - rad na neodređeno vrijeme

                   - nepuno radno vrijeme 4 sata tjedno

 

UVJETI:  diplomski sveučilišni studij/diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i potrebne pedagoške kompetencije prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te ima prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

životopis
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
domovnicu
potvrdu o nekažnjavanju /dokaz da ne postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju - ne stariji od šest mjeseci
potvrda o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
dokaz prava prednosti pri zapošljavanju ( ako se kandidat poziva na to pravo)

 

Natječajna dokumentacija  prilaže se u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijava na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se na adresu Škole u roku osam dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.

____________________________________________________________________

Natječaj objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole dana  28.01. 2016.g..

 

                                                                                  RAVNATELJICA:

 

                                                                                  Marina Jovanić, dipl.oec.


NATJEČAJ za popunjavanje radnih mjesta

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK, Kralja Tomislava 19 44000 Sisak

raspisuje

 

                                                            N A T J E Č A J

                                                  za popunjavanje radnih  mjesta:

 

      1.  nastavnik/ca poslovne psihologije

                    - 1 izvršitelj/ica

                   - rad na neodređeno vrijeme

                   - nepuno radno vrijeme 4 sata tjedno

2. nastavnik/ca pravne grupe predmeta

                   - 1 izvršitelj/ica

                   - rad na neodređeno vrijeme

                   - nepuno radno vrijeme 4 sata tjedno

3. nastavnik/ca matematike

                    - 1 izvršitelj/ica

                   - rad na neodređeno vrijeme

                   - nepuno radno vrijeme 4 sata tjedno

 

UVJETI:  diplomski sveučilišni studij/diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i potrebne pedagoške kompetencije prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te ima prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

životopis
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
domovnicu
potvrdu o nekažnjavanju /dokaz da ne postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju - ne stariji od šest mjeseci
potvrda o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
dokaz  prava prednosti pri zapošljavanju ( ako se kandidat poziva na to pravo)

 

Natječajna dokumentacija  prilaže se u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 Prijava na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se na adresu Škole u roku osam dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.

____________________________________________________________________

Natječaj objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole dana  24.11. 2015.g..

 

                                                                                  RAVNATELJICA:

 

                                                                                  Marina Jovanić, dipl.oec.


N A T J E Č A J

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK, Kralja Tomislava 19 44000 Sisak

raspisuje

 

                                                            N A T J E Č A J

                                                  za popunjavanje radnog mjesta:

 

       nastavnik/ca hrvatskog jezika

                    - 1 izvršitelj/ca

                   - rad na određeno vrijeme - zamjena za bolovanje i rodiljni dopust

                   - puno radno vrijeme - 40 sati tjedno

 

UVJETI:  diplomski sveučilišni studij/diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i potrebne pedagoške kompetencije prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te ima prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

životopis
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
domovnicu
potvrdu o nekažnjavanju /dokaz da ne postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju - ne stariji od šest mjeseci
potvrda o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
dokaz  prava prednosti pri zapošljavanju ( ako se kandidat poziva na to pravo)

 

Natječajna dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijava na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se na adresu Škole u roku osam dana od dana objave natječaja.

 

Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.

 

____________________________________________________________________

 

Natječaj objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole dana  16.10. 2015.g..

 

                                                                                  RAVNATELJICA:

 

                                                                                  Marina Jovanić, dipl.oec.


OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA - POMOĆNICI U NASTAVI

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

KLASA: 112-03/15-01/10

UR.BROJ: 2176-53-01-15-01

Sisak, 30.rujna 2015.

 

                                    OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

                                          PO JAVNOM NATJEČAJU  ZA

                         POMOĆNIKA U NASTAVI  UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

                                      objavljenom dana  08.09.2015. godine

 

 

              Obavještavamo sve kandidate prijavljene na natječaj za radno mjesto Pomoćnik u nastavi u sklopu projekta "“Zajedno do jednakih mogućnosti-inkluzijom do cjelovitog obrazovanja“ dobivenog preko Otvorenog poziva Osiguravanje pomoćnika  u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama objavljenom 08.rujna 2015. g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Ekonomske škole Sisak, na određeno, nepuno radno vrijeme,

2 izvršitelja o izvršenom izboru.

            Povjerenstvo za odabir pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u Ekonomskoj školi Sisak nakon razmatranja pristiglih molbi kandidata po natječaju izabralo je kandidate:

 

                         HRVOJA LJUBEŠIĆA, maturant  Gimnazije iz Petrinje

                     i  MARICU BAMBURAČ, ekonomskog stručnog radnika iz Siska.

 

 

                                                                                           RAVNATELJICA:

 

                                                                                      Marina Jovanić,dipl.oec. 


Natječaji

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN/2014.) objavljujemo poziv za organizaciju školske ekskurzije u Grčku.

Ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv- ne otvaraj“ i brojem ponude.

Obrazac ponude možete pogledati u prilogu

Priloženi dokumenti:
natjecaj studeni 2014..docx


Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju za pomoćnika u nastavi učenicima s t

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

KLASA: 112-03/14-01/36

UR.BROJ: 2176-53-01-14-01

Sisak, 29.listopada 2014.

 

 

                            OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

                                 PO JAVNOM NATJEČAJU  ZA

           POMOĆNIKA U NASTAVI  UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

                              objavljenom  dana  07.10.2014. godine

 

 

         Obavještavamo sve kandidate prijavljene na natječaj za radno mjesto Pomoćnik u nastavi u sklopu projekta "Zajedno do uspjeha" financiranog iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program " Razvoj ljudskih potencijala" 2007.-2013. objavljenom 7.listopada 2014. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Ekonomske škole Sisak, na određeno,nepuno radno vrijeme, 1 izvršitelj o izvršenom izboru.

         Povjerenstvo za odabir pomoćnika u nastavi učenici s teškoćama u Ekonomskoj školi Sisak nakon razmatranja pristiglih molbi kandidata po natječaju izabralo je kandidatkinju KATARINU MILOJEVIĆ, magistru ekonomije iz Siska.

 

 

 

                                                                           RAVNATELJICA:

 

                                                                            Marina Jovanić,dipl.oec.


Natječaj za organizaciju maturalnog putovanja

Maturalno putovanje u Grčku 

 

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN/2014.) objavljujemo poziv za organizaciju školske ekskurzije u Grčku.

Ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv- ne otvaraj“ i brojem ponude.

Obrazac ponude možete pogledati u prilogu

 

Priloženi dokumenti:
POZIV- Grcka.pdf


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Studeni 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

e-Dnevnik

e-Dnevnik za učenike

Škola ambasador Europskog parlamenta

 

BROŠURA-NOVE PSIHOAKTIVNE TVARI

Brojač posjeta
Ispis statistike od 28. 11. 2017.

Ukupno: 33786
CMS za škole logo
Ekonomska škola Sisak / Kralja Tomislava 19, HR-44103 Sisak / ss-ekonomska-sk.skole.hr / ured@ss-ekonomska-sk.skole.hr
preskoči na navigaciju