preskoči na sadržaj

Ekonomska škola Sisak

 > NATJEČAJI
NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

44000 Sisak, Kralja Tomislava 19

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                   (N.N. br.87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 07/17. 68/18., 98/19. i 64/20.) Ekonomska škola Sisak, Sisak, Ul. Kralja Tomislava 19, raspisuje                                          

                                                         NATJEČAJ

                                                  za popunu radnih mjesta:

 

 1. NASTAVNIK/CA SOCIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica

                   neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca,

                   nepuno radno vrijeme ( ukupno 4 sata tjedno )

 

 1. NASTAVNIK/CA MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica

                   neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca,

                   nepuno radno vrijeme ( ukupno 32 sata tjedno  )

 

 1. NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA EKONOMSKE GRUPE –

1 izvršitelj/ica

 neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca

 puno radno vrijeme

                                  

                                                         

             

 

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( N.N.  br.87/08, 6/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ), te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN br. 1/96. i 80/99.).

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

-životopis

-dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme

-rodni list

-potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od tri mjeseca od dana raspisivanja natječaja )

 

Sukladno čl. 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak provest će se testiranje kandidata. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na procjenu prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak koji je dostupan na mrežnoj stranici Ekonomske škole Sisak, u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“, www.ekonomska-sk.skole.hr.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi navedene su u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 6/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

Kandidat/kinja koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu. 


Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ekonomske škole Sisak.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje na mrežnoj stranici Škole u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“ obavijesti i upute kandidatima o područjima provjere, o vremenu i mjestu održavanja testiranja.

 

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK,  

Kralja Tomislava 19, 44000 Sisak,

s naznakom " prijava na natječaj – naziv radnog mjesta "

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom o izabranom kandidatu u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“  na mrežnoj stranici škole.

            

Natječaj je objavljen dana 02.11. 2020. godine

 

                                                                                    RAVNATELJICA:

 

                                                                                     Marina Jovanić, dipl.oec.                 

 

 
 

REZULTATI NATJEČAJA ZA POPUNU RADNOG MJESTA OD 21.9.2020.

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA 21.9.2020. - POZIV NA INTERVJU

 

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

 

Sisak, 12.10. 2020.

 

 • mrežna stranica Škole -

 

 

Povjerenstvo za provedbu vrednovanja kandidata po natječajnom postupku Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

                                                          OBAVIJEST

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca sociologije objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 21.09.2020. o rezultatima testiranja za obavljanje poslova radnog mjesta nastavnika sociologije održano dana 12.10.2020.:

 

ime, prezime kandidata i broj bodova:

 

 1. M. Č. – broj bodova 1/10
 2. M. M. – broj bodova 5/10

 

 1. D. B.  - nije pristupio testiranju

 

___________________________________

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

Kandidat koji ne zadovolji na testiranju ne ostvaruje pravo na pristup razgovoru ( intervju )

 

Kandidat koji nije pristupio testiranju, ne smatra se kandidatom.

 

__________________________________________________________________

 

Povjerenstvo je utvrdilo da niti jedan kandidat nije ostvario najmanje 60% bodova, te ne ostvaruju pravo na pristup razgovoru ( intervju ).

 

 

                                                              Povjerenstvo za provedbu vrednovanja kandidata

 

 

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

 

Sisak, 12.10. 2020.

 

mrežna stranica škole

 

 

Povjerenstvo za provedbu vrednovanja kandidata po natječajnom postupku Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

                                                          OBAVIJEST

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca engleskog jezika objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 21.09.2020. o rezultatima testiranja za obavljanje poslova radnog mjesta nastavnika engleskog jezika održano dana 12.10.2020.:

 

ime, prezime kandidata i broj bodova:

 

A. I.- broj bodova: 7/10

 

___________________________________

 

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

 

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pozvani su na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom koje će se održati u prostoru Škole u uredu pedagoga u

srijedu 14.10. 2020. s početkom u 13.00 sati:

 

 1. A. I.

 

 

                                                              Povjerenstvo za provedbu vrednovanja kandidata


NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA 21.9.2020. - LISTE KANDIDATA

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

Sisak, Kralja Tomislava 19

U Sisku, 01.10.2020.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječajnom postupku donosi

 

 

                                                    LISTU KANDIDATA

 

prijavljenih na natječaj Ekonomske škole Sisak od 21.09.2020. objavljenog na mrežnim

stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i

Ekonomske škole Sisak za radno mjesto:

 

NASTAVNIK/CA ENGLESKI JEZIK – 1 izvršitelj/ica

nepuno radno vrijeme, određeno vrijeme, 17 sati tjedno

 

koji ispunjava formalne uvjete iz natječaja:

 

ime i prezime kandidata:

 

 1. I.              

 

                                                                                         Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

 

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

Sisak, Kralja Tomislava 19

U Sisku, 02.10. 2020.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječajnom postupku donosi

 

 

                                                    LISTU KANDIDATA

 

prijavljenih na natječaj Ekonomske škole Sisak od 21.09.2020. objavljenog na mrežnim

stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i

Ekonomske škole Sisak za radno mjesto:

 

NASTAVNIK/CA SOCIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica

neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 4 sata tjedno

 

kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja:

 

ime i prezime kandidata:

 

 1. M. M.
 2. D. B.
 3. M. Č.

            

 

                                                                                  Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

 

 

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

Sisak, 05.10. 2020.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

 

                                                           O B A V I J E S T

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca engleski jezik objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 21.09.2020.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu pristupiti testiranju, a popis kandidata objavljen je na oglasnoj ploči Škole dok su na mrežnoj stranici Škole objavljeni samo inicijali imena i prezimena kandidata.

Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja u trajanju od 30 minuta i razgovora s kandidatom ( intervju ), a vrednuje se bodovima.

 

Kandidat koji nije pristupio testiranju i na intervju, ne smatra se kandidatom.

 

Pozivaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju uvjete za radno mjesto nastavnika engleskog jezika da sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak pristupe pismenom dijelu testiranja koje će se održati

 

                        u ponedjeljak, 12.10.2020. s početkom u 12.50 sati

                                               u prostoru škole – ured pedagoga

 

ime i prezime kandidata:

 1. A. I.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Ekonomske škole Sisak

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozvat će se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

Rezultati testiranja i poziv kandidatima na razgovor ( intervju ) bit će objavljen na web stranici Škole

 

 

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

Sisak, 05.10. 2020.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

 

                                                           O B A V I J E S T

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca sociologije objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 21.09.2020.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu pristupiti testiranju, a popis kandidata objavljen je na oglasnoj ploči Škole dok su na mrežnoj stranici Škole objavljeni samo inicijali imena i prezimena kandidata.

Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja u trajanju od 30 minuta i razgovora s kandidatom ( intervju ), a vrednuje se bodovima.

 

Kandidat koji nije pristupio testiranju i na intervju, ne smatra se kandidatom.

 

Pozivaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju uvjete za radno mjesto nastavnika sociologije da sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak pristupe pismenom dijelu testiranja koje će se održati

 

                        u ponedjeljak, 12.10.2020. s početkom u 13.20 sati

                                               u prostoru škole – učionica br. 1.

 

ime i prezime kandidata:

 1. M. M.
 2. D. B.
 3. M. Č.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Ekonomske škole Sisak

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozvat će se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

Rezultate testiranja i poziv kandidatima na razgovor ( intervju ) bit će objavljen na web stranici Škole


NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

44000 Sisak, Kralja Tomislava 19

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                   (N.N. br.87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 07/17. 68/18., 98/19. i 64/20.) Ekonomska škola Sisak, Sisak, Ul. Kralja Tomislava 19, raspisuje                                           

                                                         NATJEČAJ

                                                  za popunu radnih mjesta:

 

 1. NASTAVNIK/CA SOCIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica

                   neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca,

                   nepuno radno vrijeme ( ukupno 4 sata tjedno )

 

 1. NASTAVNIK/CA MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica

                   neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca,

                    nepuno radno vrijeme ( ukupno 32 sata tjedno  )

 

 1. NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica

                  određeno vrijeme – do povratka privremeno nenazočne radnice, uz probni rok

                  od 3 mjeseca, nepuno radno vrijeme ( ukupno 17 sati tjedno )

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( N.N.  br.87/08, 6/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ), te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN br. 1/96. i 80/99.).

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • rodni list
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od tri mjeseca od dana raspisivanja natječaja )

 

Sukladno čl. 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak provest će se testiranje kandidata. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na procjenu prema odredbama Pravilnika o  načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak koji je dostupan na mrežnoj stranici Ekonomske škole Sisak, u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“, www.ekonomska-sk.skole.hr.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi navedene su u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 6/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

Kandidat/kinja koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu. 


Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ekonomske škole Sisak.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje na mrežnoj stranici Škole u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“ obavijest i upute kandidatima o područjima provjere, o vremenu i mjestu održavanja testiranja.

 

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK,  

Kralja Tomislava 19, 44000 Sisak,

s naznakom " prijava na natječaj – naziv radnog mjesta"

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom o izabranom kandidatu u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“  na mrežnoj stranici škole.

  

          

Natječaj je objavljen dana 21.09. 2020. godine

 

 

                                                                                    RAVNATELJICA:

 

                                                                                    Marina Jovanić, dipl.oec.                            


OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavijest o izboru kandidata


OBAVIJEST O REZULTATIMA USMENOG ISPITA

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

 

Sisak, 16.03. 2020.

 

 •   mrežna stranica škole  –

 

 

Povjerenstvo za provedbu vrednovanja kandidata po natječajnom postupku

Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

                                                                  OBAVIJEST

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca stručnih predmeta ekonomske grupe objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 13.02.2020. o rezultatima usmenog testiranja za obavljanje poslova radnog mjesta nastavnika stručnih predmeta ekonomske grupe održano dana 16.03.2020.:

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozvani su kandidati koji su na pismenom dijelu testiranja ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

 

Kandidati su na intervjuu mogli ostvariti ukupno 10 bodova od članova Povjerenstva

 

          ime i prezime kandidata i broj bodova:

 

 1. K. S. C.                            6 bodova       ( 6/10 )
 2. K. B.                                5 bodova       ( 5/10 )
 3. I. J.                                   5 bodova       ( 5/10 )
 4. M. Š.                                4 boda           ( 4/10 )
 5. M. J.                                 1 bod            ( 1/10 )

 

 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ( intervjuu) ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

 

 

 

                                                                           Povjerenstvo za vrednovanje kandidata


POZIV NA INTERVJU

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

 

Sisak, 09.03. 2020.

 

 

Povjerenstvo za provedbu vrednovanja kandidata po natječajnom postupku Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

                                                           OBAVIJEST

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca stručnih predmeta ekonomske grupe objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 13.02.2020. o rezultatima testiranja za obavljanje poslova radnog mjesta nastavnika stručnih predmeta ekonomske grupe održano dana 09.03.2020.:

 

ime i prezime kandidata i broj bodova:

 1. M. Š.      – ostvarila  8 bodova     ( 8/10)
 2. K. L.       - ostvarila  7 bodova     ( 7/10 )
 3. K. S. C.  – ostvarila 10 bodova    ( 10/10)
 4. I.  J.       -  ostvarila   9 bodova     ( 9/10 )
 5. M. J.       – ostvario  8 bodova      ( 8/10 )
 6. K. B.   –  ostvarila   9 bodova      ( 9/10)
 7. A. D.  -  nije pristupila testiranju
 8. M. G. -  nije pristupio testiranju

 

 

___________________________________

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozvani su kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

 

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pozvani su na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom koje će se održati u prostoru Škole u uredu pedagoga u

ponedjeljak 16.03. 2020. s početkom u 13.30 sati:

 

 

 1. K. S. C.   10/10
 2. I. J.            9/10
 3. K. B.         9/10
 4. M. J.          8/10
 5. M. Š.         8/10
 6. K. L.         7/10

 


LISTA KANDIDATA I OBAVIJEST O TESTIRANJU

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

Sisak, Kralja Tomislava 19

U Sisku, 25.02. 2020.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječajnom postupku donosi

 

 

                                                    LISTU KANDIDATA

 

prijavljenih na natječaj Ekonomske škole Sisak od 13.02.2020. objavljenog na mrežnim

stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i

Ekonomske škole Sisak za radno mjesto:

 

NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA EKONOMSKE GRUPE – 1 izvršitelj/ica

puno radno vrijeme, određeno vrijeme – zamjena do isteka mandata ravnatelja

 

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja:

 

ime i prezime kandidata:

 

 1.  A. D.
 2.  M. Š.
 3.  K. L.
 4.  K. S. C.
 5.  M. G.
 6.  I. J.
 7.  M. J.
 8.  K. B.

            

                                                              Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

 

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

Sisak, 25.02. 2020.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

                                                           O B A V I J E S T

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca stručnih predmeta ekonomske grupe objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 13.02.2020.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu pristupiti testiranju, a popis kandidata objavljen je na oglasnoj ploči Škole dok su na mrežnoj stranici Škole objavljeni samo inicijali imena i prezimena kandidata.

Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja u trajanju od 30 minuta i razgovora s kandidatom ( intervju ), a vrednuje se bodovima.

 

Kandidat koji nije pristupio testiranju i na intervju, ne smatra se kandidatom.

 

Pozivaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju uvjete za radno mjesto nastavnika stručnih predmeta ekonomske grupe da sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak pristupe pismenom dijelu testiranja

koje će se održati

 

              u ponedjeljak 09.03.2020. s početkom u 11.00 sati u prostoru škole - ured pedagoga

 

ime i prezime kandidata:

 1. A. D.
 2. M. Š.
 3. K. L.
 4. K.S.C.
 5. M.G.
 6. I.J.
 7. M.J.
 8. K.B.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Ekonomske škole Sisak

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozvat će se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

Rezultate testiranja i poziv kandidatima na razgovor ( intervju ) bit će objavljeni na web stranici Škole.


Natječaj- stručni predmeti

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

44000 Sisak, Kralja Tomislava 19

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                   (N.N. br.87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 07/17 i 68/18.) Ekonomska škola Sisak, Sisak, Ul. Kralja Tomislava 19, raspisuje                                           

                                                         NATJEČAJ

                                                  za popunu radnog mjesta

 

NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA EKONOMSKE GRUPE

      1  izvršitelj/ica

-rad na određeno vrijeme - zamjena do isteka mandata ravnatelja

-puno radno vrijeme

 

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( N.N.  br.87/08, 6/09, 92/10,105/10,90/11,16/12,86/12,94/13,152/14, 07/17 i 68/18 ),

te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN br. 1/96. i 80/99.).

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

-životopis

-dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme

-dokaz o hrvatskom državljanstvu

-potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja )

 

Sukladno čl. 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak provest će se testiranje kandidata. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na procjenu prema odredbama Pravilnika o  načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak koji je dostupan na mrežnoj stranici Ekonomske škole Sisak, u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“, www.ekonomska-sk.skole.hr.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi navedene su u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 6/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14., 07/17. i 68/18.).

Kandidat/kinja koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu. 


 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ekonomske škole Sisak.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje na mrežnoj stranici Škole u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“ obavijest i upute kandidatima o područjima provjere,

o vremenu i mjestu održavanja testiranja.

 

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK,  

Kralja Tomislava 19, 44000 Sisak,

s naznakom " prijava na natječaj – naziv radnog mjesta"

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom o izabranom kandidatu u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“  na mrežnoj stranici škole.

 

                     

 Natječaj je objavljen dana 13.02. 2020. godine

 

                                                                                    RAVNATELJICA:

                                                                      

                                                                                    Marina Jovanić, dipl.oec.                 


OBAVIJEST O REZULTATIMA TESTIRANJA I POZIV NA INTERVJU

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

 

Sisak, 16.01. 2020.

 

 

Povjerenstvo za provedbu vrednovanja kandidata po natječajnom postupku Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

                                                          OBAVIJEST

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca stručnih predmeta ekonomske grupe objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 23.12.2019. o rezultatima testiranja za obavljanje poslova radnog mjesta nastavnika stručnih predmeta ekonomske grupe održano dana 16.01.2020.:

 

ime i prezime kandidata i broj bodova:

 

 1. I.  J.  -  broj bodova: 5/10
 2. K. B. -  broj bodova: 4/10
 3. K. L.  - broj bodova 7/10
 4. M. Š. – broj bodova 4/10
 5. S. S. –  broj bodova 9/10
 6. P. M. - nije pristupila testiranju
 7. I. Š.  -  nije pristupila testiranju

 

___________________________________

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozvani su kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

 

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pozvani su na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom koje će se održati u prostoru Škole u uredu pedagoga u

petak 17.01. 2020. s početkom u 10.00 sati:

 

1. S. S.

2. K. L.


OBAVIJEST O REZULTATIMA TESTIRANJA I POZIV NA INTERVJU

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

 

Sisak, 16.01. 2020.

 

 

Povjerenstvo za provedbu vrednovanja kandidata po natječajnom postupku Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

                                                          OBAVIJEST

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca sociologije objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 23.12.2019. o rezultatima testiranja za obavljanje poslova radnog mjesta nastavnika sociologije održano dana 16.01.2020.:

 

ime, prezime kandidata i broj bodova:

 

D. B. - broj bodova: 3/10

 

___________________________________

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

 

Kandidat koji ne zadovolji na testiranju ne ostvaruje pravo na pristup razgovoru ( intervju )

 

Priloženi dokumenti:
ODLUKA O NEIZBORU KANDIDATA.docx


Lista kandidata i obavijest o testiranju - stručni predmeti

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

Sisak, Kralja Tomislava 19

U Sisku, 07.01.2020.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječajnom postupku donosi

 

 

LISTU KANDIDATA

 

prijavljenih na natječaj Ekonomske škole Sisak od 23.12.2019. objavljenog na mrežnim

stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i

Ekonomske škole Sisak za radno mjesto:

 

NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA EKONOMSKE GRUPE – 1 izvršitelj/ica

nepuno radno vrijeme, neodređeno vrijeme 36 sati tjedno

 

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja:

 

ime i prezime kandidata:

 

 1. P. M.
 2. I. J.
 3. K. B.
 4. K. L.
 5. M. Š.
 6. S. S.
 7. I. Š.

                                                                             

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

Sisak, 09.01. 2020.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

O B A V I J E S T

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca stručnih predmeta ekonomske grupe objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 23.12.2019.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu pristupiti testiranju, a popis kandidata objavljen je na oglasnoj ploči Škole dok su na mrežnoj stranici Škole objavljeni samo inicijali imena i prezimena kandidata.

Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja u trajanju od 30 minuta i razgovora s kandidatom ( intervju ), a vrednuje se bodovima.

 

Kandidat koji nije pristupio testiranju i na intervju, ne smatra se kandidatom.

 

Pozivaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju uvjete za radno mjesto nastavnika stručnih predmeta ekonomske grupe da sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak pristupe pismenom dijelu testiranja koje će se održati

 

u četvrtak 16.01.2020. s početkom u 10.00 sati u prostoru škole - ured pedagoga

 

ime i prezime kandidata:

 1. P. M.
 2. I. J.
 3. K. B.
 4. K. L.
 5. M. Š.
 6. S. S.
 7. I. Š.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Ekonomske škole Sisak

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom koji će se održati

u petak 17.01.2019. s početkom u 10.00 sati

pozvat će se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

Rezultati testiranja i poziv kandidatima na razgovor ( intervju ) bit će objavljen dana 16.01.2020.g. na web stranici Škole.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 


Lista kandidata i obavijest o testiranju - sociologija

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

Sisak, Kralja Tomislava 19

U Sisku, 07.01.2020.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječajnom postupku donosi

 

 

LISTU KANDIDATA

 

prijavljenih na natječaj Ekonomske škole Sisak od 23.12.2019. objavljenog na mrežnim

stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i

Ekonomske škole Sisak za radno mjesto:

 

NASTAVNIK/CA SOCIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica

nepuno radno vrijeme, neodređeno vrijeme, 4 sata tjedno

 

koji ispunjava formalne uvjete iz natječaja:

 

ime i prezime kandidata:

 

 1. D. B.

 

 

 

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

SISAK, Kralja Tomislava 19

Sisak, 09.01. 2020.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja Ekonomske škole Sisak objavljuje

 

 

O B A V I J E S T

 

kandidatima prijavljenim na natječaj na radno mjesto nastavnik/ca sociologije objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ekonomske škole Sisak od 23.12.2019.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu pristupiti testiranju, a popis kandidata objavljen je na oglasnoj ploči Škole dok su na mrežnoj stranici Škole objavljeni samo inicijali imena i prezimena kandidata.

Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja u trajanju od 30 minuta i razgovora s kandidatom ( intervju ), a vrednuje se bodovima.

 

Kandidat koji nije pristupio testiranju i na intervju, ne smatra se kandidatom.

 

Pozivaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju uvjete za radno mjesto nastavnika sociologije da sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak pristupe pismenom dijelu testiranja koje će se održati

 

u četvrtak 16.01.2020. s početkom u 10.00 sati u prostoru škole - ured pedagoga

 

ime i prezime kandidata:

 1. D. B.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Ekonomske škole Sisak

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

 

Na razgovor ( intervju ) s Povjerenstvom koji će se održati

 

u petak 17.01.2019. s početkom u 16.00 sati

 

pozvat će se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

Rezultati testiranja i poziv kandidatima na razgovor ( intervju ) bit će objavljen dana 16.01.2020.g. na web stranici Škole.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata


Natječaj - sociologija

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

44000 Sisak, Kralja Tomislava 19

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                   (N.N. br.87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 07/17 i 68/18.) Ekonomska škola Sisak, Sisak, Ul. Kralja Tomislava 19, raspisuje                                         

                                                         NATJEČAJ

                                                  za popunu radnih mjesta

 

 1. NASTAVNIK/CA SOCIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica

             neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme ( 4 sata tjedno ukupno )

 

 1. NASTAVNIK/CA STRUČNIH PREDMETA EKONOMSKE GRUPE

 – 1 izvršitelj/ica

neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme  ( 36 sati tjedno ukupno)

 

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( N.N.  br.87/08, 6/09, 92/10,105/10,90/11,16/12,86/12,94/13,152/14, 07/17 i 68/18 ),

te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN br. 1/96. i 80/99.).

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

-životopis

-dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme

-dokaz o hrvatskom državljanstvu

-potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja )

 

Sukladno čl. 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak provest će se testiranje kandidata. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na procjenu prema odredbama Pravilnika o  načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Sisak koji je dostupan na mrežnoj stranici Ekonomske škole Sisak, u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“, www.ekonomska-sk.skole.hr.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi navedene su u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 6/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14., 07/17. i 68/18.).

Kandidat/kinja koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu. 


Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ekonomske škole Sisak.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje na mrežnoj stranici Škole u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“ obavijest i upute kandidatima o područjima provjere, o vremenu i mjestu održavanja testiranja.

 

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK,  

Kralja Tomislava 19, 44000 Sisak,

s naznakom " prijava na natječaj – naziv radnog mjesta"

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom o izabranom kandidatu u rubrici pod nazivom „Natječaj za zapošljavanje“  na mrežnoj stranici škole.

 

                     

 Natječaj je objavljen dana 23.12. 2019. godine

 

                                                                                    RAVNATELJICA:

                                                                      

                                                                                    Marina Jovanić, dipl.oec.                  


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Veljača 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Prikazani događaji

e-Dnevnik

e-Dnevnik za učenike

Škola ambasador Europskog parlamenta

 

BROŠURA-NOVE PSIHOAKTIVNE TVARI

Brojač posjeta
Ispis statistike od 28. 11. 2017.

Ukupno: 102332
CMS za škole logo
Ekonomska škola Sisak / Kralja Tomislava 19, HR-44103 Sisak / ss-ekonomska-sk.skole.hr / ured@ss-ekonomska-sk.skole.hr
preskoči na navigaciju